Newsletter: I would like to receive news
  • Home
  • PHOTO GALERY
  • CULTURE
  • MEDICAL OFFICES
  • GIFT VOUCHER
  • FAQ
LOCATION AND CONNECTIONS :
Find the best mode of transport

Information- EU Funding grants

 

Názov projektu:

 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.

                 

 

Miesto realizácie projektu: Bardejovské Kúpele/Prešovský kraj
Stručný opis projektu - cieľe:

Podpora adaptability podniku a rozvoj zručností jeho pracovníkov za účelom tvorby a udržania pracovných miest, prostredníctvom realizácie všeobecného vzdelávania Hlavné aktivity projektu - vzdelávanie:

1. opakované preškolenia odborného zdravotníckeho personálu

2. školenia podľa interných potrieb pre výkon pracovnej profesii v oblasti kúpeľnej liečby a hygieny

3. tréningové školenia na zlepšenie komunikačných, manažérskych a administratívnych zručnosti

4. jazykové kurzy

Začatie a ukončenie projektu: 04/2010 - 09/2011
Cieľová skupina: zamestnanci spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
Dokumeny: Oznámenie o ukončení realizácie projektu a pridelení nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu
Záverečná správa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia „Priestor na vašu príležitosť"


Názov projektu:

 Zvýšenie energetickej  efektívnosti Bardejovských Kúpeľov

Miesto realizácie projektu: Bardejovské Kúpele, Bardejov
Stručný opis
projektu -  cieľe:
Zvýšiť energetickú efektívnosť Bardejovských Kúpeľov v oblasti poskytovania služieb ambulantnej a ústavnej kúpeľnej starostlivosti.
Zatraktívnenie starých objektov prostredníctvom realizácie stavebných úprav na týchto objektoch.
Zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu objektov zvýšenie úspory energie a tým zníženie celkových energetických nákladov spoločnosti.

Začatie a ukončenie projektu   04/2011 - 08/2012 
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Výška poskytnutého príspevku: 463 267,88 Eur